Search Site
Track Order|Payment Options|Customer Care
Shaligram Store
-
- Shaligram Legend
- Puja of Shaligram
- Importance of Shaligram
- Identification of Shaligram
- Tips & Importance
- Benefits of Shaligram
- Mantras of Shaligram

Shaligram Collection
-
- Rare & exotic Shaligrams
- Shaligram Sangrah
- Big Shaligrams Shilas
- Small Shaligram Shilas
- Shaligram Pendants
- Shaligram Rosary
- Mantras of Shaligram
Big Shaligram Shilas

Dashavatara Form: Matsya, Kurma, Varaha, Narsimha, Vaman, Parshuram, Kalki

Janardhana Form: Ananta, Bhairava, Janardhana, Anniruddha, Pradyumna

Garuda/Hayagriva Form: Garuda, Hayagriva, Kamdhenu, Kalpvriksha

Vishnu's Form: Mahavishnu, Laxmi Narayan, Padmanabha, Radha Krishna, Sudershan, Surya, Vasudeva

Goddes Laxmi Form: Laxmi Dhanvantri, Laxmi Kuber, Laxmi Shankh, Mahalaxmi

Harihara Group: Ganesha, Shivlinga

Collection of genuine Big Shaligram Shilas at Nandika Jewels.
  Home  >  Shaligram   >  Big Shaligrams
Name:Purest Mahalakshmi Narayan Shaligram
Weight: 1500 gm. approx
Dimension: 10 x 9.5
(Height x Width in cm.)
INR
4100
USD
70.68
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.

Name:Lakshmi Narayan Koorm Vishal Shaligram Shila
Weight: 2000 gm. approx
Dimension: 11 x 10
(Height x Width in cm.)
INR
4100
USD
70.68
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.

Name:Vishal Golden Lakshmi Narayan Shaligram
Weight: 2000 gm. approx
Dimension: 12 x 10
(Height x Width in cm.)
INR
4100
USD
70.68
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.
Name:Vishal Janardhan Golden Lakshmi Narayan Shaligram
Weight: 2500 gm. approx
Dimension: 14 x 11
(Height x Width in cm.)
INR
5100
USD
87.93
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.
 
  1 2 3 4 5  
Next
Copyright© 2001 - 2017 www.rudraksh.info , by ASTROSHASTRA